Nội dung Điểm

Điểm trừ khi chấp nhận công việc

Khi chấp nhận công việc sẽ bị trừ số điểm tương ứng

0

Phí gửi lại thông báo

0